စိမ္းလဲ့တင္၏လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။

“စိမ္းလဲ့တင္”ကုုိ ဧက(၁၅၀)အထိ က်ယ္ဝန္းသည့္တုုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စက္ဘီးတစ္စီးငွားစီးျပီး ကြ်နုု္ပ္တုုိ႔၏ကမ္းလွမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုုိ လြတ္လပ္စြာ စူးစမ္းေလ့လာေဖာ္ထုုတ္မႈ ဘာေၾကာင့္မျပဳလုုပ္ပါသလဲ။ ငွားစီးႏိုင္ေသာ ျမင္းမ်ားလည္းရရိွႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ပုုိမုုိၾကီးမားေသာ တိရိစာၦန္ကုုိသာ စီးလုုိေသာဆႏၵရွိခဲ့လ ွ်င္ ဆင္စီးျခင္းသည္ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆုုံးေရြးခ်ယ္မူပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်နုု္ပ္တုုိ႔၏အေဝးၾကည့္ေမ်ွာ္စင္မွေန၍ ကြ်နုု္ပ္တုုိ႔၏ ေခတ္မွီ အေဝးၾကည့္ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ “က်ဳိက္ထီးရုုိး” ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးဧ။္ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာျမင္ကြင္းရႈခင္းကုုိ လာၾကည့္ပါ။ ေတာင္က်စမ္းေခ်ာင္းျမင္ကြင္းမ်ားကုုိ ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္နွင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာကြ်နုု္ပ္တုုိ႔ “စိမ္းလဲ့တင္” တြင္အပန္းေျဖနားေနရင္း သာယာလွပေသာရႈခင္းမ်ားကုုိလည္း ၾကည့္ရႈနုုိင္ပါသည္။ သင္၏သားသမီး၊ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားသည္လည္း ကြ်န္ုုပ္တုုိ႔ “စိမ္းလဲ့တင္” တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ၾကီးတြင္ တိရိစာၦန္မ်ားကုုိအစာေကၽြးေနစဥ္မွာ သင္ကလည္း ကြ်နုု္ပ္တုုိ႔ျပဳလုုပ္ထားေသာေရကန္တြင္ ငါမ်ွားျခင္းတိ့ုကိုျပဳလုပ္ရင္း  သင္ေတာင္းဆုုိခ်က္အရ ငါးဟင္းခ်က္ေပးျခင္း၊ ငါးေၾကာ္ေပးျခင္းတုုိ႔ကုုိ  ကြ်နုု္ပ္တုုိ႔“စိမ္းလဲ့တင္” မွေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္သဘာဝႏွင့္သစ္ပင္ မ်ားကုုိၾကဳိက္ျမတ္နုုိးသူျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ ကြ်နုု္ပ္တုုိ႔၏“စိမ္းလဲ့တင္” ၏ သဘာဝ ေျမၾသဇာသုုံးေသာ ကုုိယ္ပုုိင္သစ္သီးျခံတြင္ တည္ရွိစုုိက္ပ်ဳိးထားေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္နုုိင္ငံအႏွံ သစ္ပင္မ်ား အမ်ဳိးစုုံရွိျခင္းကုုိ ေလ့လာဖုုိ႔ကမ္းလွမ္းပါသည္။ သဘာဝသစ္ပင္မ်ား အေၾကာင္းပိုမိုသိရွိရန္အတြက္   စူးစမ္းေလ့လာျခင္းတို ့ကို အခမဲ့ေလ့လာဖုုိ႔ကမ္းလွမ္းပါသည္။

 • အိမ္ျပင္ပရွိ ေရကူးကန္
 • ေရတံခြန္တြင္ရွိ ေရကူးကန္အသစ္
 • အေဝးၾကည့္ ေမ်ွာ္စင္
 •  “စိမ္းလဲ့တင္” ဓာတ္ေရစမ္းတြင္း
 • ျမင္းစီးျခင္း
 • ဆင္စီးျခင္း
 • ငါးမွ်ားျခင္း
 • “စိ္မ္းလဲ့တင္”  တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ။္
 • သဘာဝေျမၾသဇာသုုံးေသာ ကုုိယ္ပုုိင္သစ္သီးျခံ။
 • “စိမ္းလဲ့တင္” တံတား
 • အခမဲ့ wifi ေဒသ (wifi -ဇုုံ)
 • က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုမ်ားအၿပည့္အ၀ေပးထားျခင္း
 • စက္ဘီးစီး
 • ကာရာအိုေက
 • အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းဆုုိင္ႏွင္ကုုန္စုုံဆုုိင္ငယ္
 • ခရီးသည္ပုုိ႔ေဆာင္ေရးလက္မွတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း