စိမ္းလဲ့တင္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ၾကီး။

စိမး္လဲ့တင္  တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ၾကီး  တြင္ အေကာင္အေရအတြက္အားျဖင့္ (၁၀၀)ေက်ာ္ရွိသည့္ အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ နုိ့တိုက္ေမြးျမဴ တိရစာၦန္၊ ေက်းငွက္တိရစာၦန၊္တြားသြားတိရစာၦန္၊ စသည္အားျဖင့္ အမ်ိဳးအစား (၄၀) ရွိသည့္ တိရစာၦန္မ်ားကုိေမြးျမဴျပသထားပါသည္။ စိမ္းလဲ့တင္တိရစာၦန္  ဥယ်ာဥ္ျကီးသည္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ တရားဥပေဒအရ တရား၀င္တိရစာၦန္္လိုင္စင္ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တိရစာၦန္အေကာင္ငယ္ေလးမ်ားကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဂရုဏာျဖင့္ေသခ်ာစြာဂရုစိုက္၍ ေမြးျမဴျပသထားသည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ ကိုယ္ပုိင္တိရစာၦန္္ဥယ်ာဥ္ျဖစ္ပါသည္။

က်ြနု္ပ္တုိ့ စိမ္းလဲ့တင္ အေနျဖင့္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ကေလးမ်ားအား သတၱ၀ါမ်ိဳးျပားပ်က္ဆီးဆံုးရွံဳးမွုမရွိေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ေကာင္းမြန္ရန္ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းတို့ ျပဳလုပ္ထားျပီး မ်ားစြာေသာတိရစာၦန္ေလးမ်ားကုိ ေဒသအတြင္းမုဆုိးမ်ားထံမွ မွာၾကား၀ယ္ယူျခင္းနွင့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေလးမ်ားကုိ တရားမ၀င္ကူးသန္းေရာင္းခ်ထားသူမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူျခင္းတို့ျဖင့္ ေမြးျမဴထိန္းသိမ္းထားျခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ဤ စိမ္းလဲ့တင္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္နွင့္ သဘာ၀အေနအထားအတိုင္း ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားရွိသည့္ သစ္ေတာၾကီးကို ကူးသန္းဆက္သြယ္ထားေသာ(၂၅)ေပ ျမင့္သည့္၊ေပ(၁၅၀၀)ရွည္လ်ားေသာ တံတားျဖင့္ ကူးသန္းျဖတ္သြားျခင္းက လူၾကီးမင္းတို့အား သိရွိထားေသာ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ေတြ ့ရွိမွတ္ယူသြားေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။