မသိန္းတန္ဘုရား

ျမသိန္းတန္ဘုရားသမိုင္းအက်ဥ္း

ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္က ဆံေတာ္ျမတ္(၆)ဆူအား အနုရုဒၶာအမည္ျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေနသည့္ မေထရ္ႀကီး(၆)ပါးအားစြန္႕ႀကဲခဲ့ရာမွ ဆံေတာ္တစ္ဆူအား အရဟတၲဖိုလ္ပိုင္ရွင္ ပဒုမုတၲရာနာမည္ေက်ာ္မေထရ္က ယခုျမသိန္းတန္ဘုရား႐ွိရာသို႕ပင့္ေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။ ထို႕ေနာက္မဏိေမခလာနတ္သမီးက ေစတီဒါယကာမျပဳ၍ ျမသိန္းတန္ဘုရားအား တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့ပါ သည္။ ကာလၾကာလာေသာအခါ ေ၀ဠဳ၀တီမင္းသမီးက ျမသိန္းတန္ ျမသဘက္ကိုတည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့ရာမွ ျမသိန္းတန္ ဘုရား ဟု အမည္တြင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚ၀ိဟာရီက ျမန္မာ သကၠရာဇ္(၁၂၉၉ခုႏွစ္)(ခရဇ္ႏွစ္ ၁၉၃၇)တြင္ ျပဳျပင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၁၅ခုႏွစ္) (ခရဇ္ႏွစ္ ၁၉၄၃) တြင္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွ ဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ က ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္(၁၃၂၇ခုႏွစ္)(ခရဇ္ႏွစ္ ၁၉၆၅) တြင္ ဆရာေတာ္ဦးဣႏၵက ျပဳျပင္ထားပါသည္။ ျမသိန္းတန္ဘုရား အတြင္း တြင္ ဂ်ပန္မွတ္တိုင္ငယ္တစ္ခု႐ွိၿပီး အာဆီယံမွ ကေလးငယ္မ်ားမွ တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ဂါရ၀ျပဳ လာေရာက္ၾကပါသည္။ ျမသိန္းတန္ဘုရားေပၚမွ စစ္ေတာင္းျမစ္အတြင္း ႐ႈခင္းမ်ားကို ခံစားၾကည့္႐ႈ႕နိုင္ပါသည္။