ေဗာဓိကိုးေထာင္ေက်ာင္းတိုက္ (ကိ်ုက္ထုိ)

စိမ္းလဲ့တင္ဟုိတယ္မွ ကားျဖင့္ (၁၀)မိနစ္သြားရေသာ ေဗာဓိကိုးေထာင္ ေက်ာင္းတိုက္။ ေဗာဓိကိုးေထာင္မွေညာင္ပင္ႀကီး။ ေညာင္ျမစ္မ်ားက ေညာင္ပင္ႀကီးအားထူးဆန္းစြာလက္ယာရစ္လွည့္ပတ္ေနပံု။ ေညာင္ပင္ႀကီး၏ေအာက္ေျခတြင္ မိုးရာသီ၌ ဆရာေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ေညာင္ပင္ငယ္မ်ားစြာေပါက္ေနပံု။ ႀကီးထြားလာေသာ ေညာင္ပင္ငယ္မ်ားကိုအ၀င္လမ္းတေလွ်ာက္ စီတန္း၍ စိုက္ပ်ိဳးထားပံု။