ေရႊေက်ာင္းေတာ္ၾကီး

ေဗာဓိကိုးေထာင္မွ (၅)မိနစ္ခန္႕ဆက္၍ေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၅၀)ေက်ာ္ ေ႐ွးေဟာင္းေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသို႕ ေရာက္႐ွိနိုင္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္သက္တမ္း႐ွိေသာ စာတိုက္ဘီဒိုႀကီးမ်ား။ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္သက္တမ္း ႐ွိေသာ ၾကာကလပ္။ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္သက္တမ္း႐ွိေသာ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စားပဲြႏွင့္ ကုလားထိုင္။ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ေ႐ွးေဟာင္းမွန္မီးအိမ္မ်ား။