Private Family House
  • Private Family House Sane Let Tin

Private Family House

Description: 

ဤမိသားစုု ယာယီသုုံးပုုိင္ခြင့္ တည္းခုုိအိမ္သည္ လူဦးေရၾကီးမားမ်ားျပားေသာ မိသားစုုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားပါ ပူးတြဲ၍ သုုံးႏုုိင္ရန္အတြက္ စံနမူနာအိမ္ပုုံစံျဖင့္ ျပဳလုုပ္ဖန္းတီးထားပါသည္။ ယင္းတည္းခုုိအိမ္ပုုံစံသည္ လသာေဆာင္ၾကီးၾကီး၊ တည္းခုုိသူမ်ား သီးသန္႔အသုုံးျပဳနုုိင္သည့္ က်ယ္ဝန္းေသာဧည့္ခန္း ၊ လူဦးေရ (၅)ဦးမွ(၆)ဦးအထိ  သက္ေတာင့္သက္သာအိပ္စက္နုုိင္ေသာ အိပ္ခန္း(၂)ခန္းပါရွိျပီး သုုံးသုူမ်ားသည္ ေနာက္ဆုုံးတြင္အပန္းေျဖနားေန၍ ေအးခ်မ္းေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဟူေသာခံစားခ်က္ကုုိ ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။